วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาวเปิดงาน


คุณครูขอบ้าง


บรรยากาศภายในงาน


เด็กหญิงอัชลีพรแลัเด็กหญิงสนธยากล่าวนำเสนอโรงเรียนสีขาว


ผู้แกครองนักเรียน


คุณครูมาบริการน้ำหวาน